Integritetspolicy

 

Behandling av personuppgifter på CANDIT AB 9 sept 2020

För CANDIT AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vid kontakt med oss förekommer att personuppgifter överlämnas.

Candit AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som inkommit och behandlas hos Candit. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som vi tillämpar för personuppgiftsbehandling. All behandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR, och kompletterande svensk dataskyddslagstiftning. Där definieras personuppgift som alla uppgifter som, indirekt eller direkt, kan härledas till en specifik levande person. Det kan gälla personnummer, namn, foto, lokalisering, IP-adress etc.

Denna policy är till för att informera om och skydda personuppgifter som samlas in. Vår grund är att vi alltid behandlar personuppgifter med respekt för den personliga integriteten.

All hantering av personuppgifter vilar på en laglig grund. Vi samlar endast in personuppgifter som är relevanta för ändamålet och det för att vi ska kunna tillhandahålla produkter samt tjänster och för övrigt kunna fullgöra våra åtaganden.

 

Kontaktuppgifter ansvarig personuppgifter.

Candit AB (556640–3860)
Bultgatan 8, 441 38 ALINGSÅS
0322-665 490
Info@candit.se

 

Ändamål med behandlingen

Candit AB samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för. Personuppgifter behandlas för något eller några av följande ändamål och har rättsliga grunder. Det allmänna ändamålet är vanligen att slutföra en tjänst som berörd person/ företag har begärt. Candit behandlar inte personuppgifterna för andra ändamål än som är förenliga med det ursprungliga ändamålet.

 

Vi behöver personuppgifter för att:

  • Slutföra och hantera din beställning.
  • Slutföra och hantera din bokning.
  • Fullfölja vår affärsrelation.
  • Juridiska skäl/eventuella tvister.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Överlämning

Personuppgifter kan komma att överlämnas till annat bolag eller till samarbetspartner, till exempel för att utföra de kontroller som är förenade med ändamålet.

Billmate

För att vi ska kunna erbjuda dig Billmates betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Billmate, så som kontakt- och orderinformation, för att Billmate ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig. Mer information om Billmate kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Billmates policy hittar du här. 

Klagomål

Vid klagomål för hanteringen av personuppgifter kan du kontakta Datainspektionen och göra en anmälan. Du når Datainspektionen enligt följande:

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-657 61 00, mån-fre, kl. 09.00–11.30 och 12.30–15.00
Fax: 08-652 86 52
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Candit förbehåller sig rätten att när som helst och av vilket skäl som helst komplettera och ändra denna information säkerhetspolicy.